شماره کارت های فروشگاه اینترنتی ارزانترین

۱ – مسعود سلیمی     بانک ملی       شماره کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۲۹۳۵۱۰۵۱۸

۲- مسعود دامغانی      بانک قوامین    شماره کارت    ۶۳۹۵۹۹۱۱۰۱۷۴۶۶۴۲