دستبند

 نوعی وسیلهٔ تزئینی است که انسان‌ها بر گِرد مچ دست خود می‌بندند.

ممکن است از جنس فلز، چرم، پارچه یا پلاستیک ساخته شود. گاهی در ساخت آن‌ها از چوب، سنگ و صدف نیز استفاده می‌شود. از دستبندها گاه برای مقاصد پزشکی یا شناسایی نیز استفاده می‌شود مانند دستبند آلرژی در بیمارستان‌ها.

دست‌بند ,به فارسی دری ولچک به فارسی تاجیکی‌ کلپچه، نوعی وسیله برای ایجاد محدودیت فیزیکی است که با استفاده از آن مچ‌های دو دست فرد در نزدیکی هم قرار می‌گیرند و بدون استفاده از کلید، امکان رهاسازی از آن وجود ندارد. دستبند برای متهمان یا مجرمانی که امکان فرار یا آسیب زدن آنها به خود یا دیگران وجود داشته باشداستفاده می‌شود، در ضمن پا بند نیز در امر محدود سازی فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد